Witte Achtergrond

Algemene voorwaarden voor beeldmakers

Algemene voorwaarden Beeldmakers

PDF

18 april 2023

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Werk aan de Muur: de gebruiker van deze voorwaarden. Werk aan de Muur is onderdeel van We Make It Work B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54387450.
 2. Beeldmaker: de natuurlijke- of rechtspersoon die beelden upload naar de website van Werk aan de Muur, teneinde deze ter verkoop aan te bieden.
 3. Shop: account van de Beeldmaker waarin de Beeldmaker werk kan uploaden en waaronder de Beeldmaker werk kan doen verkopen.
 4. Klant: de (potentiële) koper van een werk.
 5. Werk: een afbeelding die door Werk aan de Muur aan Klanten te koop aangeboden wordt.

2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen tussen Werk aan de Muur en Beeldmaker. Waaronder, doch niet uitsluitend het uploaden en verhandelen van beeldmateriaal.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele door Beeldmaker gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan enkel nadat partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Situaties die niet expliciet in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen, dienen in de geest van deze algemene voorwaarden uitgelegd te worden.
 6. Deze algemene voorwaarden kunnen door Werk aan de Muur te allen tijde eenzijdig gewijzigd of aangevuld worden. Beeldmakers zullen via elektronische weg tijdig van deze aanvullingen of wijzigingen op de hoogte gesteld worden.

3. Aanvang en duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Werk aan de Muur en Beeldmaker komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de shop van Beeldmaker door Werk aan de Muur is geactiveerd.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
 3. De overeenkomst eindigt wanneer Beeldmaker al zijn/haar werken uit de Shop verwijdert en de Shop sluit. Werken van de Beeldmaker die op dat moment zich in het bestelproces van een Klant bevinden mogen door Werk aan de Muur nog verkocht worden.
 4. Werk aan de Muur kan zonder opgaaf van reden werk weigeren voor of verwijderen uit een Shop.
 5. Werk aan de Muur kan zonder opgaaf van reden de overeenkomst eenzijdig ontbinden.
 6. Bij beëindiging van de overeenkomst zal binnen 1 kalendermaand het nog openstaande tegoed na verkoop overgemaakt worden op het bij Werk aan de Muur bekende rekeningnummer van Beeldmaker.

4. Wijziging en uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst kan slechts gewijzigd worden nadat dit schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 2. Eventuele meerkosten als gevolg van deze wijziging komen ten laste van Beeldmaker. Werk aan de Muur informeert Beeldmakers zo spoedig mogelijk over deze meerkosten, eventueel via de informatie in de Shop.
 3. Bij wijzigingen in de overeenkomst, blijft het overige in de overeenkomst bepaalde ongewijzigd in stand. Wijzigingen in de overeenkomst zijn niet van toepassing op Werken die zich reeds in het bestelproces bevinden.
 4. Beeldmaker is verantwoordelijk voor het aanleveren van voor verkoop bruikbare digitale bestanden van te koop aan te bieden Werken.
 5. Werk aan de Muur is niet aansprakelijk voor enige schade geleden als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen van deze overeenkomst door Beeldmaker of door andere aan beeldmaker te wijten omstandigheden.
 6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Werk aan de Muur het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5. Werken

 1. Werk wordt enkel door Werk aan de Muur geaccepteerd wanneer het tenminste voldoet aan vooraf gestelde eisen, waaronder, doch niet uitsluitend:
  a. werk dient in hoge resolutie aangeleverd te worden;
  b. werk mag niet in strijd zijn met auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom, portretrecht en andere bepalingen van dwingend recht;
  c. Beeldmaker dient ofwel auteursrechthebbende van het werk te zijn, ofwel in het bezit te zijn van de juiste licentie om het werk door Werk aan de Muur te doen verkopen.
 2. Werk aan de Muur behoudt het recht voor Werk waarvan vermoed wordt dat Beeldmaker hier niet de auteursrechthebbende van is, noch een juiste licentie voor heeft, althans het Werk anderszins onrechtmatig is, uit de Shop en van de website en servers te verwijderen en verwijderd te houden.
 3. Beeldmaker is aansprakelijk voor al het geüploade werk en beeldmateriaal binnen zijn/haar shop en account die door Werk aan de Muur op eigen internetpagina’s, social media accounts en elders gepubliceerd kunnen worden.

6. Auteursrecht

 1. Beeldmaker verleent aan Werk aan de Muuren Klant een licentie voor het gebruik van het Werk, zoals omschreven in dit artikel.
 2. Beeldmakers stemmen ermee in dat Werk in de Shop op elk mogelijk formaat en op elk door Werk aan de Muuraangeboden materiaal verkocht mag worden aan kopers over de gehele wereld en via meerdere verkoopkanalen, onder de naam Werk aan de Muur, Art Heroes en/of een andere handelsnaam van Werk aan de Muur. Werk zal niet meer verkocht worden zodra Beeldmaker het beeld uit de Shop heeft verwijderd, behoudens Werken die zich reeds binnen het bestelproces bevinden.
 3. Beeldmaker stemt er mee in dat de door Beeldmaker ter verkoop aangeboden Werk door Werk aan de Muur gebruikt kan worden ten behoeve van promotie van Werk aan de Muur, zonder voorafgaande toestemming van Beeldmaker en zonder dat Werk aan de Muur hiervoor een vergoeding verschuldigd is.
 4. Werk aan de Muur mag ook derden inschakelen voor de promotie van Werk aan de Muur en/of sublicenties verlenen aan derden ten behoeve van deze promotie.
 5. Het is Klant toegestaan om Werken, zoals Klant deze heeft gekocht bij Werk aan de Muur geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en openbaar te maken in foto’s en video’s en om afbeeldingen gemaakt met de App van Werk aan de Muur waarin een Werk te zien is, te verveelvoudigen en openbaar te maken, zoals omschreven in de licentie voor Klanten. Daarnaast is het Klant toegestaan promotiematerialen zoals bedoeld in leden 3 en 4, te verveelvoudigen en openbaar te maken.
 6. Zowel Werk aan de Muur, als de door haar ingeschakelde derden, Klanten en/of licentienemers, zijn niet verplicht om bij promotioneel gebruik van het Werk de naam van Beeldmaker te vermelden.
 7. Wanneer het Werk uit de Shop is verwijderd of de overeenkomst tussen Beeldmaker en Werk aan de Muur is geëindigd, zal Werk aan de Muur het Werk niet voor nieuwe promotionele doeleinden inzetten of nieuwe (sub)licenties aan derden verlenen. Afbeeldingen van het Werk, zoals deze zijn geüpload door Beeldmaker, zal Werk aan de Muur binnen zes maanden na verwijdering van het Werk of einde van de overeenkomst, verwijderen van de Website(s) en verwijderen uit (geautomatiseerde) feeds en advertenties van Werk aan de Muur. (Sub)licenties aan derden, waaronder Klant, blijven in stand.
 8. In het geval Beeldmaker van mening is dat er sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van Beeldmaker, door het openbaar maken van een Werk dat Beeldmaker via Werk aan de Muur te koop aanbiedt, dient Beeldmaker eerst in contact te treden met Werk aan de Muur om uit te sluiten dat de geconstateerde openbaarmaking is toegestaan onder onderhavige voorwaarden.
 9. Beeldmaker zal alle nodige medewerking verlenen, wanneer door een derde gesteld wordt dat er sprake is van een inbreuk op enig recht. Beeldmaker zal uiterlijk binnen vijf werkdagen na bericht hierover van Werk aan de Muur, inhoudelijk op het bericht reageren. Zonder reactie zal Werk aan de Muur het werk verwijderen.
 10. In het geval van een vermeende inbreuk, waarbij de wederpartij vermeld schadevergoeding te willen ontvangen, is Werk aan de Muur gerechtigd deze communicatie over te dragen aan Beeldmaker of contactgegevens van Beeldmaker te verstrekken aan de wederpartij.


7. Shop en account

 1. Het openen van een account en Shop bij Werk aan de Muur is in beginsel vrijblijvend, behoudens het hierboven vermelde en andere regelingen van dwingend recht.
 2. Beeldmaker is verantwoordelijk voor het juist en volledig aanleveren van noodzakelijke gegevens, waaronder doch niet uitsluitend contactgegevens en rekeningnummer.
 3. Door het openen van een account of Shop en het uploaden van Werk geeft Beeldmaker toestemming aan Werk aan de Muur om deze Werken te verkopen aan derden.
 4. Een Shop toont tenminste de naam van de Beeldmaker, de door Beeldmaker geplaatste profielfoto en al het Werk dat Beeldmaker in diens Shop te koop aan biedt.
 5. Account en Shop verwijderen is enkel mogelijk door beheerders van Werk aan de Muur. Beeldmaker kan bij beheerders een schriftelijk verzoek indienen tot verwijdering van account en Shop.
 6. Beeldmaker is zelf verantwoordelijk voor de hoogte van diens commissie, die te bepalen is via de instellingen in de Shop bij het betreffende werk.

8. Commissie en Betaling

 1. Bij elke verkoop van Werk door Werk aan de Muur, bouwt Beeldmaker commissie op.
 2. Beeldmaker bepaalt per Werk de hoogte van de commissie via de Shop.
 3. 14 dagen na de koop en betaling van het Werk door de koper wordt de commissie als tegoed bijgeschreven in de Shop van Beeldmaker. Het tegoed is in de Shop zichtbaar voor Beeldmaker.
 4. Commissie kan enkel bijgeschreven en uitbetaald worden wanneer Beeldmaker hiervoor juiste en volledige gegevens heeft aangeleverd, waaronder doch niet uitsluitend naam en rekeningnummer en indien van toepassing het btw-nummer.
 5. Commissie wordt steeds uitbetaald in de tweede week van de maand volgend op het moment dat commissie als tegoed is bijgeschreven in de Shop.
 6. Personen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, met een btw-nummer, ontvangen de commissie inclusief btw en dragen de zelfstandige verantwoordelijkheid voor juiste administratie en afdracht btw. Overige natuurlijke personen ontvangen commissie exclusief btw, waarbij zij verantwoordelijk zijn voor juiste administratie, terwijl Werk aan de Muur de btw-afdracht verzorgt.
 7. Werk aan de Muur verzend aan Beeldmaker een verkoopfactuur voor elke uitbetaling.

8. Opschorting en Reclame

 1. Werk aan de Muur is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de uitvoering van de werkzaamheden en uitbetaling van de commissie wanneer Beeldmaker niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet tot aan het moment dat Beeldmaker wel aan deze voorwaarden voldoet.
 2. Werk aan de Muur is niet aansprakelijk voor eventueel uit een opschorting voortvloeiende schade, van welke aard ook, voor Beeldmaker.
 3. Reclames over een (credit)factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

9. Aansprakelijkheid

 1. Werk aan de Muur is slechts aansprakelijk voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
 2. Aansprakelijkheid van Werk aan de Muur is beperkt tot maximaal het bedrag van de tot die datum opgebouwde en nog niet uitbetaalde commissie.
 3. Aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. Werk aan de Muur is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of anderszins.
 4. Werk aan de Muur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen, danwel tekortkomingen van derden, voor zover deze te wijten zijn aan omstandigheden welke voor rekening en risico van Beeldmaker en/of derden komen.
 5. Werk aan de Muur is de aanbieder van een platform waarop Beeldmaker werken kan uploaden en via Werk aan de Muur kan verkopen. Werk aan de Muur is daarmee een hostingpartij die niet direct aansprakelijk is voor door Beeldmaker geüploade werken wanneer Werk aan de Muur voldoende snel en adequaat handelt na melding van een mogelijke inbreuk. Beeldmaker is gehouden hierbij alle nodige medewerking te verlenen.
 6. Beeldmaker is aansprakelijk voor alle schade die Werk aan de Muur lijdt, doordat Beeldmaker niet, niet volledig of niet tijdig aan de bepalingen van deze algemene voorwaarden voldoet of anderszins onrechtmatig handelt, waardoor Werk aan de Muur schade lijdt.
 7. Werk aan de Muur is gerechtigd bij ontvangst van een sommatiebrief wegens inbreuk op een recht van een derde door een door Beeldmaker geüploade werk, hiervoor in redelijkheid een schikking te treffen met de wederpartij, waarbij Beeldmaker gehouden is het door Werk aan de Muur te betalen schadebedrag te vergoeden.
 8. Beeldmaker vrijwaart Werk aan de Muur voor alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welke hoofde dan ook.

11. Slotbepalingen

 1. Op deze algemene voorwaarden, alsmede op elke overeenkomst tussen Werk aan de Muur en Beeldmaker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien een der partijen van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 3. Bij nietigheid of vernietiging van een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 4. Elk geschil tussen Beeldmaker en Werk aan de Muur, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van een overeenkomst tussen partijen, wordt voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.