Mitarbeiter Werk aan de Muur, die sich untereinander absprechen

Algemene voorwaarden voor interieur professionals

Algemene voorwaarden Stylisten programma

Voorwaarden stylisten PDF

25 april 2022

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Klant: de koper van een werk bij Werk aan de Muur;
 2. Schriftelijk: alle schriftelijke communicatie, waarvan de afzender met voldoende zekerheid is vast te stellen;
 3. Stylist: de natuurlijke persoon in uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon, die met Werk aan de Muur een overeenkomst heeft;
 4. Werk aan de Muur: geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54387450, gebruiker van deze algemene voorwaarden;

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Werk aan de Muur en alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen Werk aan de Muur en Stylist.
 2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Stylist is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk wanneer Werk aan de Muur en Stylist dit Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Wanneer een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt of een situatie niet in deze algemene voorwaarden staat omschreven, wordt de bepaling vervangen of de situatie uitgelegd, in de geest van deze algemene voorwaarden.
 5. Werk aan de Muur mag deze algemene voorwaarden tussentijds wijzigen of aanvullen. Hiervan zal Werk aan de Muur Stylist tenminste een maand voor ingangsdatum Schriftelijk van op de hoogte brengen.

3. Aanvang en duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst vangt aan op het moment dat Werk aan de Muur de Stylist heeft geaccepteerd voor het partnerprogramma.
 2. Stylisten zonder inschrijving bij de Kamer van Koophandel, worden niet geaccepteerd voor het partnerprogramma, althans kunnen zonder opzegtermijn uit het partnerprogramma gezet worden.
 3. Zowel Stylist als Werk aan de Muur kunnen de overeenkomst op elk moment beëindigen. Stylist behoudt het recht op uitbetaling van vergoedingen die Stylist tot het moment van opzeggen heeft verdiend.

4. Partnerprogramma en account

 1. Stylist wordt tot het partnerprogramma van Werk aan de Muur toegelaten, wanneer deze aan de voorwaarden van Werk aan de Muur voldoet. Naar keuze van Werk aan de Muur wordt een Stylist wel of niet toegelaten tot het programma.
 2. Stylist moet tenminste staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en moet een account aanmaken en actueel houden op de website van Werk aan de Muur, met daarin een (korte) biografie, portretfoto en eventueel link naar de website.
 3. Het account van Stylist is openbaar. De inhoud van het account, met uitzondering van inloggegevens en financiële gegevens, mag door Werk aan de Muur gedeeld worden op de website en social media kanalen van Werk aan de Muur en mag direct met Klanten gedeeld worden. Derden mogen (links naar) het openbare deel van het account van Stylist verspreiden.
 4. Stylist is verantwoordelijk voor het juist en volledig aanleveren van noodzakelijke gegevens, waaronder doch niet uitsluitend contactgegevens en rekeningnummer.
 5. Stylist is verplicht de informatie in het account up-to-date te houden, zorgt voor een veilig wachtwoord en zal inloggegevens niet met derden delen.
 6. Stylist is verplicht haar Klanten mede te delen welke informatie zij over Klanten aan Werk aan de Muur verstrekt, bijvoorbeeld in de privacyverklaring.

5. Korting, Commissie en Betaling

 1. Stylist ontvangt een vast percentage aan commissie over het verkoopbedrag ex btw, wanneer de aankoop via de website van Werk aan de Muur wordt gedaan. De commissie geldt over de op het moment van verkoop geldende prijzen op de website van Werk aan de Muur.
 2. Wanneer een Klant niet via de URL of kortingscode van Stylist direct via de website van Werk aan de Muur een aankoop doet, mag Werk aan de Muur onderhandelen over de verkoopprijs en op basis daarvan de commissie voor Stylist aanpassen.
 3. Om in aanmerking te komen voor een commissie over een door Klant gekocht werk bij Werk aan de Muur zonder daar een URL of kortingscode van Stylist voor te gebruiken, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
 4. Werk aan de Muur verstrekt maandelijks aan Stylist een overzicht van de vergoedingen waarop Stylist aanspraak kan maken. Stylist verstuurt hiervoor aan Werk aan de Muur een factuur, uiterlijk voor de 15e van de maand volgend op de maand waarin Stylist het overzicht ontving. Werk aan de Muur zal de factuur binnen de betalingstermijn op de factuur van Stylist voldoen, mits deze niet korter is dan 14 dagen na factuurdatum.
 5. Stylist verkrijgt van Werk aan de Muur tevens een persoonlijke kortingscode of andere mogelijkheid om met korting werken aan te kopen bij Werk aan de Muur. Wanneer Stylist hier gebruik van maakt geldt Stylist als Klant van Werk aan de Muur en zijn de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie van toepassing, zoals deze op de website van Werk aan de Muur zijn gepubliceerd.
 6. Er moet een direct verband bestaan tussen het advies van Stylist aan deze Klant en de aankoop van een werk bij Werk aan de Muur;
 7. Klant koopt het werk binnen 12 maanden na het advies van Stylist; en
 8. Stylist levert Werk aan de Muur Werk aan de Muur de namen en e-mailadressen van Klant aan. Werk aan de Muur controleert of deze persoon in de afgelopen 6 maanden voor aanlevering van de gegevens een werk heeft gekocht bij Werk aan de Muur. Stylist mag gegevens van Klanten meermalen aan Werk aan de Muur verstrekken ter controle.

6. Opschorting en Reclame

 1. Werk aan de Muur is bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de uitvoering van de werkzaamheden en uitbetaling van de commissie wanneer Stylist niet aan onderliggende algemene voorwaarden voldoet tot aan het moment dat Stylist wel aan deze voorwaarden voldoet.
 2. Werk aan de Muur is niet aansprakelijk voor eventueel uit een opschorting voortvloeiende schade, van welke aard ook, voor Stylist.
 3. Reclames over een (credit)factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

7. Auteursrecht en Intellectuele Eigendom

 1. Werk aan de Muur stelt aan Stylist beeldmaterialen en mock-ups ter beschikking. Stylist mag deze beeldmaterialen en mock-ups gebruiken, zoals omschreven in dit artikel, zolang er tussen Werk aan de Muur en Stylist een overeenkomst bestaat.
 2. Stylist moet bij gebruik van beeldmaterialen en mock-ups Werk aan de Muur vermelden.
 3. Stylist mag het beeldmateriaal enkel in lage resolutie gebruiken, zodat het voor derden niet mogelijk is het door Stylist gepubliceerde beeldmateriaal op middel of groot formaat af te drukken.
 4. Het beeldmateriaal mag niet worden bewerkt of anderszins worden aangepast buiten het gebruik van het platform, waaronder mede begrepen wijziging in verhoudingen.
 5. Stylist mag beeldmateriaal en/of mock-ups niet op zodanige wijze gebruiken of combineren met andere werken of gebruiken in een context, waardoor er sprake is van een inbreuk op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.
 6. Stylist mag het logo van Werk aan de Muur vertonen om daarmee aan derden deelname aan het partnerprogramma duidelijk te maken, gedurende de overeenkomst en deelname aan het partnerprogramma.

8. Aansprakelijkheid

 1. Werk aan de Muur is slechts aansprakelijk voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
 2. Werk aan de Muur is niet aansprakelijk voor de samenstelling van de collectie binnen Werk aan de Muur. Beeldmakers hebben op elk moment de mogelijkheid werken toe te voegen of te verwijderen.
 3. Aansprakelijkheid van Werk aan de Muur is beperkt tot maximaal het bedrag van de tot die datum opgebouwde en nog niet uitbetaalde commissie, met een maximum van 6 maanden.
 4. Aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. Werk aan de Muur is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of anderszins.
 5. Werk aan de Muur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen, danwel tekortkomingen van derden, voor zover deze te wijten zijn aan omstandigheden welke voor rekening en risico van Stylist en/of derden komen.
 6. Stylist is aansprakelijk voor alle schade die Werk aan de Muur lijdt, doordat Stylist niet, niet volledig of niet tijdig aan de bepalingen van deze algemene voorwaarden voldoet of anderszins onrechtmatig handelt, waardoor Werk aan de Muur schade lijdt.
 7. Stylist vrijwaart Werk aan de Muur voor alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welke hoofde dan ook.

9. Slotbepalingen

 1. Op deze algemene voorwaarden, alsmede op elke overeenkomst tussen Werk aan de Muur en Stylist is Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien een der partijen van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 3. Bij nietigheid of vernietiging van een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 4. Elk geschil tussen Stylist en Werk aan de Muur, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van een overeenkomst tussen partijen, wordt voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.